نیروگاه برق نور ویژه

نیروگاه برق نور ویژه

 

 

مشتری.
نوع پروژهنیروگاه
تاریخ شروع1390
مدت زمان.
محل پروژه.