استخدام

فرم استخدام

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1 مشخصات فردی
2 اطلاعات تماس
3 اطلاعات تکمیلی